Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

Audit řízení lidských zdrojů

Standardizovaný audit systému řízení a organizace lidských zdrojů zaměřený na stanovení hlavních silných a slabých stránek personálního řízení.

Poradenství při tvorbě personální strategie

Poradenská podpora při koncipování cílů, strategických záměrů a nástrojů řízení lidských zdrojů odpovídajících podnikatelské strategii firmy.

Personální a manažerský audit

Personální a manažerský audit odhaluje skutečné vytížení pracovníků nebo pracovních pozic. Zjišťuje kritická místa v úzké návaznosti na systém řízení společnosti. V poslední době je především využíván v souvislosti s finanční krizí, kdy majitele nebo management firem potřebuje zjistit skryté kapacity nebo odhalit přetížené pracovníky.

Analýza složení pracovních týmů

Posouzení efektivnosti řídících a pracovních týmů a doporučení ke zlepšení jejich spolupráce
Audit a optimalizace personálně-organizační struktury (organizační audit)
Tvorba a racionalizace personálně-organizačních struktur. Analýza a hodnocení účelnosti a efektivity pracovních míst a organizačních uspořádání. Poradenství při omezování personálních stavů.

Analýza pracovně právní dokumentace

Cílem této aktivity je porovnání stávající pracovně právní dokumentace s platnými zákony (pracovní smlouvy, popisy pracovní činnosti, dohody o hmotné odpovědnosti, pracovní řády, organizační řády).

Analýza a hodnocení pracovní motivace zaměstnanců

Cílem této aktivity je analyzovat stávající stav a na základě této činnosti je zpracován  motivačního programu cílem zvýšení pracovní výkonnosti, posílení sounáležitosti s firmou, posílení spokojenosti zaměstnanců, stabilizování rozhodujících kategorií zaměstnanců, pracovní a sociální motivace zaměstnanců, pracovní a sociální adaptace a zlepšení interpersonálních vztahů.

Analýza spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti pomáhá identifikovat příčinu nežádoucích jevů, jako je např. zvýšení fluktuace zaměstnanců nebo snížení výkonu. Vedle informací o příčinách a řešení aktuálních problémů však poskytuje cenné informace i ve chvíli, kdy je situace navenek stabilizovaná a naším cílem je definovat personální strategii a naplánovat systémové kroky pro další období. Výstupy nám mohou pomoci napřít úsilí, prostředky a energii do těch oblastí, v nichž je posun nejvíce žádoucí a může přinést výrazné zlepšení v oblasti práce s lidskými zdroji.

Hodnocení pracovníků 360°

o 360° zpětná vazba je forma hodnocení, kdy hodnotitelem není jen nadřízený manažer,ale i pracovník sám, jeho kolegové a podřízení, v některých případech dokonce zákazníci. Na rozdíl od klasického hodnocení nebývají její výstupy provázány s odměňováním.