Aktuality v oblasti daně z příjmů

 Změna místa konání : UTB, Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště, UH-3

Aktuality v oblasti daně z příjmů        Seminář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Upozornit lze např. na komplikovaný postup při stanovení základu daně z příjmů u zaměstnanců s mezinárodním prvkem, aktuální pohled na tzv. souběh funkcí a zdaňování příjmů z tzv. sdílené ekonomiky.

U právnických osob potom na novelu zákona (tzv. Směrnice ATAD), která může v některých oblastech zasáhnout i menší a střední subjekty, a přinést nutnost nově analyzovat další možné neúčetní vlivy na základ daně z příjmů. 

V oblasti daňových a nedaňových výdajů se zaměříme na sporné záležitosti a na výdaje, u kterých se nejčastěji chybuje, včetně oblasti pohledávek a na správné posouzení odměn a benefitů poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům a následně i na jejich daňový dopad na obou stranách. 

Posluchači budou rovněž upozorněni na připravované budoucí změny v daňové oblasti.

OBSAH
Vybrané otázky účetnictví

 • virtuální měny v účetnictví
 • zveřejňování účetní závěrky v Obchodním rejstříku
 • emisní povolenky – změna výkladu vykazování

Příjmy osvobozené od daně

 • prodej pozemku s budovou – možné výhody a rizika
 • obchodní podíly a související příjmy

Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti

 • příjmy zdaňované srážkovou daní a možnosti daňové optimalizace
 • základ daně u zaměstnanců podléhajících pojištění v zahraničí
 • bezúplatný výkon funkce – daňové řešení
 • ukončení zaměstnání – konkurenční doložka a nadlimitní odstupné
 • souběh funkcí – možnosti řešení a daňové dopady
 • daň a odvody u konkurenční doložky a odstupného nad limit zákoníku práce

Příjmy ze samostatné činnosti

 • paušální výdaje v letech 2019 – 2020
 • příjmy ze sdílené ekonomiky – kdy jde o podnikání?

Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů

Zdanění právnických osob

 • případy osvobození u daně z příjmů podnikajících právnických osob a jejich řešení
 • výplaty z účtů vlastního kapitálu – režim zdanění

Mezinárodní zdanění

 • nové povinnosti u příjmů plynoucích do zahraničí – aplikace § 38da
 • rizika při přijetí služby od daňového nerezidenta

Komplikace při stanovení základu daně podle § 23 ZDP - příklady

Novela zákona 2019 – praktické dopady směrnice ATAD v daních z příjmů

 • další případy nedaňových úroků
 • exit tax – možný dopad i na menší tuzemské subjekty
 • ovládané zahraniční společnosti – příklady aplikace
 • hybridní nesoulady – zákaz dvojího nezdanění

Vybrané daňové a nedaňové výdaje

 • mzda a benefity – různé daňové dopady téhož typu plnění zaměstnancům
 • daňový pohled na dopravní pokuty řidičů
 • ostatní daně v daních z příjmů – různé výklady vlivu DPH a daně z nabytí nemovitých věcí na základ daně z příjmů
 • rizika při uplatňování výdajů u majetku nabytého bezúplatně
 • (ne)daňový odpis pojištěné pohledávky
 • kurzové rozdíly a opravné položky

Odpisování hmotného a nehmotného majetku

 • právo stavby v zákoně o daních z příjmů
 • odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem – varianty dopadů ukončení podnájemní smlouvy
 • nehmotné změny na hmotném majetku – daňové řešení
 • zvláštnosti odpisování software užívaného na základě licenční smlouvy

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj po novele 2019

Správa daní v ZDP

 • termíny prekluze
 • vliv kombinace doměrku a daňové ztráty na výši penále

Připravované změny v dalším období

DiskuseCena:

 

Zálohová platba :            1.800 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol :         912 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.