Kurz účetnictví, zahájení v září

Kurz účetnictví, zahájení v září


         Kurz je zaměřen:

  na praktický výklad s tím, že každý účastník se aktivně zapojuje. Není potřeba se obávat, výklad je srozumitelný pro každého.

 

         kurz je určen:

pro začátečníky, popřípadě zájemce z řad zaměstnaných účetních ve snaze porozumět, popřípadě utvrdit se, že účtuji správně.

 

 

Termín :                     3., 10., 17., 24. září 2019,  1., 8., 15., 22., 29. října 2019

                                                 od 7:45 do 12:45 hodin, celkem 56 hodin

 

1. den

 

Podstata, význam a funkce účetnictví:

-    Právní úprava účetnictví (zákon o účetnictví, ostatní účetní předpisy).

-    Obecné účetní zásady.

-    Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti.

-    Finanční a manažerské účetnictví.

 

Účetní doklady:

-    Význam a druhy účetních dokladů.

-    Náležitosti účetních dokladů.

-    Vyhotovování účetních dokladů.

-    Oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování.

 

 

2. den

 

Majetek podniku a zdroje financování majetku

Majetek a jeho formy, odepisování:

-          Vymezení dlouhodobého hmotného majetku.

-          Evidence dlouhodobého majetku.

-          Oceňování DHM při pořízení dodavatelským způsobem.

-          Odepisování dlouhodobé hohmotného majetku.

 

Zdroje financování majetku:

-          Vlastní kapitál.

-          Cizí zdroje.

 

 

3. den

 

Daňová evidence

Podnikatelské subjekty, které mohou vést daňovou evidenci.

Charakteristika daňové evidence.

Deník příjmů a výdajů.

-          Zapisování příjmů a výdajů.

-          Průběžné položky.

 

Evidence majetku a závazků:

-          Kniha pohledávek a závazků

 

 

 

 

 

 

 

4. den

 

Základy účetnictví I.

Rozvaha:

-          Aktiva a pasiva.

-          Výkazy zisků a ztrát.

-          Změny rozvahových položek.

 

 

5. den

 

Základy účetnictví II.

Rozvahové účty:

-          Účet – podstata a forma.

-          Rozpis rozvahy do účtů.

-          Základní změny na rozvahových účtech.

-          Kontrolní test.

 

 

6. den

 

Základy účetnictví III.

Výsledkové účty:

-          Náklady.

-          Výnosy.

 

Podvojný účetní zápis:

-          Obraty a zůstatky na účtech.

-          Třídění účtů.

 

 

7. den

 

Základy účetnictví IV.

 

Základy účtování na symetrických účtech.

Symetrické a analytické účty.

Účtování krátkodobého finančního majetku.

-          Hotovostní placení-pokladna.

-          Peníze na cestě.

-          Ceniny.

-          Bezhotovostní placení – bankovní účty.

-          Úvěry.

 

Procvičování účtování na syntetických a analytických účtech.

 

 

8. den

 

Základy účetnictví V.

Základní účtování materiálu:

-          Vymezení zásob materiálu.

-          Oceňování a evidence zásob materiálu.

-          Účtování zásob materiálu.

 

Základní účtování zboží:

-          Pojem zboží.

-          Účtování nákupu zboží

-          Účtování prodeje zboží

 

  

9. den

 

Základy účetnictví VI.

Základní účtování výrobků:

-          Pojem, ocenění.

-          Účtování výroby a prodeje výrobků.

 

Základní účtovávání nákladů a výnosů:

-          Vymezení pojmu náklady a výnosy.

-          Účtování nákladů a výnosů.

-          Daňově účinné a neúčinné náklady a výnosy.

 

 


 

                


Cena:

Cena kurzu :                      11.966 Kč bez DPH, celkem 14.480Kč, po přihlášení bude zaslána faktura