PRACOVNĚLÉLAŘSKÁ SLUŽBA - webinář

PRACOVNĚLÉLAŘSKÁ SLUŽBA - webinář
  • Termín: 20.4.2021
  • Místo konání: Webináře se účastní lidé v zaměstnání, popřípadě v pohodlí domova.
  • Harmonogram: od 9 do 14hodin
  • Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
  • Variabilní symbol: 963


PRACOVNĚLÉLAŘSKÁ SLUŽBA

    Opatření vlády k nouzovému stavu a odložení PL prohlídek

    Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)

    Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb.

    Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, riziko ohrožení zdraví (profesní riziko)

    Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce

    Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům

    Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům

    Institut pověřeného poskytovatele

    Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (včetně zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky

    Lékařské prohlídky pro práci v noci

    Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava – novela vyhlášky v roce 2019)

    Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr

    Úprava pro agenturní zaměstnance

    Mladiství a žáci

    Financování (vč. vstupních prohlídek)

    Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace

    Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, možnost vzdát se opravného prostředku

    Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)

    Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce, vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání

    Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci

    Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny)

    Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.

 


Cena:

 Zálohová platba za webinář:        1990Kč / osobu,   cena bez DPH  1644Kč

 Variabilní symbol:                             963,      číslo účtu: 155473240/0300