Účetní závěrka za rok 2019 u obchodních společností (s.r.o., a.s., …) a družstev

Účetní závěrka za rok 2019  u obchodních společností (s.r.o., a.s., …) a družstev

Účetní závěrka za rok 2019
 u obchodních společností (s.r.o., a.s., …) a družstev

Na semináři se dozvíte jak správně u podnikatelského subjektu - obchodní společnosti typu společnost
s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo v družstvu (bytovém, sociálním) účetně uzavřít rok a připravit účetní závěrku a také v jakých případech a jak sestavit výroční zprávu, zajistit audit účetní závěrky, schválit účetní závěrku, zveřejnit účetní závěrku.

Program

zákonná úprava účetní závěrky za rok 2019 u podnikatelských subjektů

složení účetní závěrky u různých kategorií účetních jednotek

     rozvaha

     výkaz zisku a ztráty

     přehled o peněžních tocích

     přehled o změnách vlastního kapitálu

     příloha – na základě příkladu /vzoru přílohy revize jednotlivých povinných částí přílohy v účetní závěrce

základní účetní povinnosti a účetní metody zásadní pro účetní závěrku

základní závěrkové operace – časové rozlišení, dohadné položky, kurzové rozdíly, účetní odepisování, opravné položky, rezervy, přecenění na reálnou hodnotu, odložená daň, zaúčtování běžné daně,…

oceňování k rozvahovému dni – dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, majetek a závazky v cizí měně,...

výroční zpráva a zpráva o vztazích

audit a zpráva auditora

zveřejňování

schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem

 

Komu je seminář určen

  • Zejména všem podnikatelským právnickým osobám, tj. obchodním společnostem (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.)
    a družstvům (bytové, sociální,...), které sestavují roční účetní závěrku. Kurz je vhodný pro interní či externí účetní, daňové poradce nebo jiné odborníky, kteří pracují s účetnictvím a účetní závěrkou.

 

 


Cena:

 

Dva lektoři :    Ing. Miloslava Nebuželská, auditor
                        
Ing. Veronika Fuková, daňová poradkyně

                         Stejné lektorky jako v loňském roce, velká spokojenost posluchačů.

 

Zálohová platba :            1.700 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.404,95Kč bez DPH)

Variabilní symbol :         914 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.