ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO VÝKLAD-webinář

 Webinář je z důvodu účasti lektora na důležitém zasedání přesunut na 17.2.2022

ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO VÝKLAD-webinář
  • Termín: 17.2.2022
  • Místo konání: webinář
  • Harmonogram: od 9 do 14hodin
  • Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
  • Variabilní symbol: 972


ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO VÝKLAD
webinář

Určeno:     personalistům, mzdovým účetním, majitelům firem, ….

I. P ř e h l e d  
hlavních změn zákoníku práce a souvisejících zákonů na základě jeho novely, provedené zákonem č. 285/2020 Sb.
    
Změny nabyly účinnosti 30. 7. 2020, jestliže je to však dále jednotlivě uvedeno, nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2021. Obsahem tohoto přehledu nejsou (až na výjimky) přechodná ustanovení.
1) Změna dání výpovědi zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních
2) Odvolání z vedoucího pracovního místa
3) Pracovní doba:
-    pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní též při čerpání dovolené a při překážkách
4) Dílčí upřesnění u platu

5) Překážky v práci
-    rozšíření překážky v prác
-     o obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže

6) Dovolená – účinnost od 1. 1. 2021. Jde o zásadní, doslova revoluční změny,  které zcela mění dosavadní pojetí, a které vyžadují změnu počítačových programů firem, zejména pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, v němž jsou časté chyby zaměstnavatelů.
-    Překážky v práci a jiné doby mají pro vznik práva na dovolenou změněný význam.
-    Zásadní změny nastaly u dodatkové dovolené při práci v podzemí nebo výkonu prací zvlášť obtížných.
-    Nejde-li o práce v tropických a jiných zdravotně obtížných oblastech, pro účely dodatkové dovolené se napříště za výkon práce, s výjimkou čerpání dovolené, nepovažují náhradní doby
-    Převedení části dovolené, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce do dalšího roku
-    Čerpání dovolené bude sice v hodinách, ale má-li to být v rozsahu kratším, než je délka směny bude …
-    Zásadní změna, umožňující čerpání dovolené v den svátku
-    Dovolená při změně zaměstnání
-    Zrušení krácení dovolené pro překážky v práci
-    Změna krácení dovolené za neomluvenou absenci
-    Přechodné ustanovení, že právo na dovolenou, které vzniklo před 1. lednem 2021 a její čerpání

7) Náhrada majetkové a nemajetkové újmy:
-    jednorázová náhrada nemajetkové újmy
-    nezaopatřené a o další osoby
-    jednorázová náhrada nemajetkové újmy
-    tzv. stop výdělek  
8) Agenturní zaměstnávání

9)   Potvrzení o zaměstnání (§ 313 odst. 1 ZP)
10) Sdílené pracovní místo (nový § 317a ZP)

11) Vyslání zaměstnanců z jiných států EU k výkonu práce v rámci poskytování služeb do ČR
12) Příspěvek státu odborům a zástupcům zaměstnavatelů
13) Tzv. stavení běhu lhůty (nový § 332 ZP)

14) Nová právní úprava doručování
-    způsob doručování písemností ze strany zaměstnavatele zaměstnanci
-    datové schránky zaměstnance změna doručování poštou
-    adresa zaměstnance

15) Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

P ř e h l e d    d o b
s různým významem pro vznik práva na dovolenou podle novely zákoníku práce, provedenou zákonem č. 258/2020 Sb.
1) Doba skutečného výkonu práce podle rozvrhu směn

2) Doba tzv. plně započitatelných náhradních dob
-    mateřská dovolená,
-    rodičovská dovolená u muže, čerpaná v době, v níž ženě přísluší právo na mateřskou dovolenou,
-    dočasná pracovní neschopnost (DPN), která je důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
-    ošetřování dítěte do 10 let nebo jiného člena domácnosti, péče o dítě do 10 let věku, které nemůže chodit do školy z důvodu podle zákona o nemocenském pojištění a poskytování dlouhodobé péče dle § 191 a ZP,
-    čerpání dovolené (i dodatkové),
-    náhradní volno za práci přesčas a ve svátek,
-    překážky v práci, nejde-li o překážky uvedené v bodu 4 tohoto přehledu; jde-li ale o důležité osobní překážky, pak jen ty, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., o jiných důležitých osobních překážkách v práci,
-    tzv. placený svátek, kdy práce odpadla v důsledku svátku a zaměstnanci přísluší mzda, plat nebo náhrada mzdy.

3) Tzv. částečně započitatelné náhradní doby (překážky v práci)

4) Doby, za které právo na dovolenou vůbec nevzniká:

II. NĚKTERÉ PROBLÉMY PRACOVNÍ DOBY
1. Základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti pracovní doby
2. Hlavní chyby zaměstnavatelů  
3. Způsoby rozvrhování pracovní doby, zpracování rozvrhů a jejich změny
4. Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
5. Nerovnoměrné rozvržení
6. Pružné rozvržení
7. Konto pracovní doby

8. Další parametry pracovní doby
    8.1 Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
    8.2 Nepřetržitý odpočinek v týdnu
    8.3 Práce v noci
    8.4 Pracovní pohotovost

9. Evidence pracovní doby
Účel evidence pracovní doby je dvojí
10.    Práce přesčas

Další podrobnosti,……

________________________________________
______________________________________
K  WEBINÁŘI  BUDETE  POTŘEBOVAT:
•    Počítač, nebo mobil se stabilním připojením k internetu.
•    Zapnutý zvuk na PC, abyste slyšeli lektora.
•    Dotazy můžete psát lektorovi. Lze zaslat i předem emailem, předáme lektorovi.
•    Předem obdržíte manuál /materiály, které dostáváte v tištěné podobě na běžných školeních/, také odkaz pro vstup na webinář. Ten bude aktivní až před zahájením webináře.
•    V den konání vyzkoušejte spojení alespoň pár minut před zahájením. Klikněte na obdržený odkaz a vyčkejte, než webinář začne.
•    V případě potíží neváhejte zavolat 604914621.


Cena:

Zálohová platba :    2.200 Kč včetně DPH, (1.818 Kč bez DPH)
Variabilní symbol:     972 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155473240/0300